Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2013

01

UTJECAJ VRSTE I OBLIKA HRANE NA PROIZVODNE REZULTATE SVINJA U TOVU (str.3-9)
INFLUENCE OF TYPES AND FORMS OF FOOD ON PRODUCTION PERFORMANCES OF FATTENING PIGS
(str.3-9)

Jakov Jurčević, Velimir Sili, Laura Vargović, Damir Rimac,
Matej Galić

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
English

 

KVALITATIVNE I ENERGETSKE PROMJENE PLODA LJEŠNJAKA
U PROCESU KONVEKCIJSKOG SUŠENJA
(str.11-19)
QUALITATIVE AND ENERGETIC CHANGES OF HAZELNUTS
AFTER THE PROCESS OF CONVECTIVE DRYING
(str.11-19)

Ana Matin, Tajana Krička, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Ivan Kuže, Neven Voća

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
English

 

PROIZVODNI REZULTATI I KVALITETA JAJA SLOBODNO
DRŽANIH KOKOŠI HRVATICA
(str.21-24)
PRODUCTIVITY AND EGGS QUALITY OF FREE RANGE
RAISED HRVATICA HENS
(str.21-24)

Zlatko Janječić, Stjepan Mužic, Dalobor Bedeković, Zoran Grgić, Gordana Duvnjak, Marina Ćurak, Tihana Bišćan

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

REZULTATI NEDAVNIH STUDIJA O MEHANIZMU NEUROTOKSIČNOSTI FUMONIZINA B1 (str.25-33)
RECENT DATA ON THE MECHANISM OF FUMONIZIN
B1 NEUROTOXICITY
(str.25-33)

Ana-Marija Domijan
Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

MIKOTOKSINI U HRANI, KRMNIM SMJESAMA
I KRMIVIMA
(str.35-45)
MYCOTOXINS IN FOODS, FEEDS AND THEIR
COMPONENTS
(str.35-45)

Agnieszka Waśkiewicz, Piotr Goliński

Pregledni rad
 

PDF
Hrvatski

 

ZAMJENA ANTIBIOTIKA BIOLOŠKI DJELATNIM
TVARIMA U HRANIDBI PERADI
(str.47-55)
REPLACEMENT OF ANTIBIOTICS WITH BIOLOGICAL
BY ACTIVE SUBSTANCES IN POULTRY NUTRITION
(str.47-55

Zlatko Janječić, Katarina Gabrić, Nina Karapandža,
Sara Matanović

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski